EĞİTİMLER

Eğitimler |Doğru Eğitim Doğru sonuç

TEMEL EĞİTİM
Tehlikeli madde taşıyıp, işaretleme mecburiyeti olan tüm taşımalarda alınması gereken eğitimdir. Sürücülere tehlikeli mallarla ilgili genel bilgiler verilmektedir.

Toplam eğitim süresi 18+1 saattir.
18 saat teorik eğitim, 1 saat uygulamalı yangın eğitimi verilmektedir.

DERS İÇERİĞİ
Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;
A) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

 1. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
 2. Başlıca tehlike türleri,
 3. Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
 4. Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
 5. Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
 6. İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
 7. Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
 8. Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
 9. Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
 10. Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
 11. Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
 12. Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
 13. Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
 14. Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
 15. Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

TANKER EĞİTİMİ
Toplam Hacim içeriği > 1 m3 olan sabitlenmiş ya da ekstra Tanka sahip araçlar
Toplam Hacim İçeriği > 3 m3 olan Tank konteynerli, yer hareketli Tanklar ve tek hacimli MPÜB (Mobil Patlayıcı Üretim Birimi) araçlar

Yukarıdaki şartları sağlayan sürücülerin 19 saatlik temel eğitimden sonra 12+1 saatlik Tank taşmacılığı uzmanlık eğitimi alması gerekmektedir. 12 saat teorik eğitim, 1 saat araç üzerinde Tanker üzerinde uygulamalı eğitim düzenlenmektedir.

DERS İÇERİĞİ

 1. Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,
 2. Taşıtların özel gereklilikleri,
 3. Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,
 4. Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.)

ÇIKMIŞ SORULAR

1.Soru: Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?

A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
B. İçişleri Bakanlığı
C. Sağlık Bakanlığı
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
NOT: Sınıf 6 da bulunan maddeler için Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

2.Soru: ADR’ ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların neresine turuncu ikaz levhası takılır?

A. Ön, arka ve yanlara rakam olmayan turuncu ikaz levhası takılır.
B. Ön ve arkalarına üzerinde rakam olmayan turuncu ikaz levhası takılır.
C. Sadece önüne rakam olmayan turuncu ikaz levhası takılır.
D. Sadece arkasına rakam olmayan turuncu ikaz levhası takılır.

3.Soru: Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

A. Tünel kategorisi B ve C olan tünellerden
B. Tünel kategorisi C ve D olan tünellerden
C. Tünel kategorisi C, D ve E olan tünellerden
D. Tünel kategorisi B, C, D ve E olan tünellerden

4.Soru: Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli maddelerin sınıf etiketidir?

A. soru-4-a   B. soru-4-bC. soru-4-cD.soru-4-d

5.Soru: Paketleme Grubu II ne anlama gelmektedir?

A. Düşük tehlike derecesi olan madde
B. Orta tehlike derecesi olan madde
C. Yüksek tehlike derecesi olan madde
D. Tehlike için bir anlamı yoktur

6.Soru: Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf etiketidir?
A. soru-6-a  B. soru-6-bC. soru-6-cD.soru-6-d

7.Soru: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A. Tehlikeli madde taşımacılığı ile uğraşan herkesin (Gönderen, şoför, yükleyen vb.) SRC 5
belgesi alması gerekir.
B. Araçta bulunan portatif el fenerlerinin yüzeylerinde metal parça bulunmamalıdır.
C. Anti-lock fren sistemi olan bir araç ve römork, taşıma süresince birbirinden ayrılmamalı ve
aralarındaki bağlantılar sökülmemelidir.
D. Tehlikeli madde taşıyan araçlar park ettiklerinde mutlaka park freni çekilmeli, el freni olmayan römorklar ise en az bir takoz ile sabitlenmelidir.
NOT: Anti-Lock Fren Sistemi = ABS

8.Soru: Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin. 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

A. Suyla teması halinde tehlike reaksiyonu oluşturabilir anlamını taşımaktadır.
B. Katı yanıcı madde özelliği taşımaktadır anlamını taşımaktadır.
C. Söz konusu tehlikenin daha yoğun olduğunu gösterir.
D. Paketleme Grubu I, II, II taşınabilir anlamını taşımaktadır.
9.Soru: Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

soru-9

A. Yanıcı katı madde
B. Çok kuvvetli yükseltgen madde
C. Alevlenen Sıvı
D. Çok aşındırıcı (asidik)

10.Soru: ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?
A. Araç ruhsatı
B. Araç uygunluk belgesi
C. Yazılı talimat
D. Taşıma evrakı

11.Soru: Tehlikeli madde taşınan bir araç temizlendikten sonra boş olarak karayolları üzerinde en fazla kaç km. hızla hareket edebilir?
A. Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 65 km/h
B. Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 60 km/h, otoyollarda 70 km/h
C. Yerleşim yerlerinde 50 km/h, şehirlerarası yollarda 85 km/h, otoyollarda 90 km/h
D. Yerleşim yerlerinde 60 km/h, şehirlerarası yollarda 90 km/h, otoyollarda 100 km/h
NOT: Soruda bahsedilen araç kamyon veya çekici ise cevabımız C şıkkı olacaktır.

12.Soru: Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden yanmaya yatkın katı maddelerin sınıf etiketidir?
A.soru-12-a    B.soru-12-b C.soru-12-c D.soru-12-d

13.Soru: Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

A. Tekerlek çapına uygun en az bir adet takoz.
B. Göz koruyucu donanım(gözlük).
C. Portatif aydınlatma feneri.
D. Hepsi

14.Soru: Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?

A. Yazılı talimata göre gerekli önlemleri almak.
B. Olay yerine gelecek ilgili birimlere verilmek üzere taşıma belgelerini hazır bulundurmak.
C. Portatif uyarı levhasını uygun yerlere yerleştirmek.
D. Yükte meydana gelen yangına müdahale etmek.

15.Soru: Araç keskin sağa doğru viraja girerken yük hangi yöne doğru kayabilir?

A. Yük, konumunu değiştirmez
B. Sağ kenara doğru
C. Sol kenara doğru
D. Aracın gidiş yönünde

16.Soru: Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir?
A.soru-16-a    B.soru-16-b C. soru-16-c D.soru-16-d

17.Soru: Tünel kısıtlama kodu C/D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

A. Sadece B tünellerinden geçemez.
B. A ve B tünellerinde geçemez.
C. A, B,C ve D tünellerinden geçemez.
D. D ve E tünellerinden geçemez.

18.Soru: Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi düzenlenmez?

A. EX/II, EX/III tipi araçlar
B. FL, OX, AT tipi araçlar
C. MEMU tipi araçlar
D. ASRM tipi araçlar

19.Soru: Taşıma kategorisi “3″ olan tehlikeli maddenin kaç kg. dan fazla olması halinde tehlikelimadde taşıyan araçlara turuncu renkli ikaz levhası takılması gerekir ?

A. 20 kg
B. 333 kg.
C. 1000 kg.
D. Sınırsız.

20.Soru: Aşağıdaki yanma üçgeninde eksik olan element nedir ?

soru-20

A. Karbondioksit
B. Karbonmonoksit
C. Benzin
D. Oksijen

21.Soru: Taşıma evrakında “UN 2031 NİTRİK ASİT, 8 (5.1), PG II, (E)” bilgisi verilmiştir. “8 (5.1)” ne anlama gelmektedir ?

A. Tehlikeli maddenin “5.1″ atmosfer basınçta “8″ Co sıcaklıkta taşınabileceğini gösterir.
B. “8″ rakamı esas tehlikeli sınıfını, “5.1″ rakamı ise ilave tehlike sınıfını gösterir.
C. “5.1″ rakamı esas tehlikeli sınıfını, “8″ rakamı da ilave tehlike sınıfını gösterir.
D. “8″ rakamı paket ağırlığını, “5.1″ rakamı ise tank ile taşımada tonajı gösterir.

22.Soru: Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A. Yazılı talimat, taşımacı tarafından, mürettebata yolculuk başlamadan önce verilir, okuyup
anlamaları sağlanır.
B. Yazılı talimat; talimat, tehlikeli madde sınıfları ve kişisel korunma teçhizatı şeklinde 3 bölüme ayrılır.
C. Yazılı talimat mutlaka mürettebatın kendi dilinde hazırlanır.
D. Talimat; taşımacı, yüklemeci, doldurucu ve paketçilerin uyması gereken kuralları açıklar

23.Soru: Büyük konteynır/araç paketleme belgesi ne zaman düzenlenir ?

A. Büyük konteynır veya araca yüklenen paketlenmiş tehlikeli maddeler, denizyolu ile de
taşınacak ise
B. Büyük konteynır veya araca 5 tondan fazla tehlikeli madde yüklenmiş ise,
C. Paketlenen tehlikeli maddeler büyük konteynır veya araç içinde sadece karayolundan taşınacak ise
D. Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.

24.Soru:  Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

A. Bir kaza veya olay olduğunda nasıl davranılacağı hakkında mürettebata yardımcı olması için
hazırlanır.
B. Yolculuk esnasında güzergah ve konaklama yerlerini belirlemek için hazırlanır.
C. Yükleme ve boşaltma esnasında araç mürettebatının uyması gereken kuralları açıklamak için hazırlanır.
D. Tehlikeli paketlerin nasıl açılıp kapatılacağı belirtilir.

25.Soru: Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

A. Taşınan maddenin tehlikesi ve sınıfı hakkında bilgi verir
B. Söz konusu araçtan uzak durulması gerekir
C. Kazalarda kullanılan uyarı levhasıdır
D. Hiçbiri